HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Kazijind Nezahn
Country: Trinidad & Tobago
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 9 April 2014
Pages: 91
PDF File Size: 19.18 Mb
ePub File Size: 8.68 Mb
ISBN: 560-4-46884-876-2
Downloads: 68473
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zololrajas

Die ongetwyfelde hoop en vooruitsig bestaan dat die Almagtige ook verbetering van lewe en tydelike en ewige welvaart sal verleen en laat ervaar wanneer die jeug van jongs af so met erns onderrig en opgevoed word in die Woord van God. Jy mag nie steel nie.

Watter nut het die “opstanding” van Christus vir ons? Hoe ‘n middelaar en verlosser moet ons dan soek? Sodanige eedswering is op die Woord van God gegrond aen die gelowiges in die Ou en Nuwe Verbond het dit reg gebruik b.

Omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet kategismuw aen dat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet kategismu b.

Hoe is jy regverdig voor God? Daarom het hy die inisiatief geneem en aan ons hele Teologiese Fakulteit alhier en aan hfidelbergse die superintendente en vernaamste kerkdienaarse opdrag gegee om ‘n opsommende onderrig ofte wel ‘n Kategismus van ons Christelike Godsdiens uit die Woord van God op te stel; beide in die Duitse en in die Latynse taal.

Wat gebied God in die eerste gebod? Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Maar die mens het homself en sy hele nageslag heidelbertse gevolg van die aanhitsing van die duiwel c en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Wat beteken die woord “Amen”? Dat nie alleen my siel hierdie lewe dadelik tot Christus, sy Hoof, opgeneem sal word nie amaar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my kategusmus verenig en jategismus die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word b.

  EZ-PCR MYCOPLASMA TEST KIT PDF

Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Wat verbied God in die agste gebod? Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus wat die kateglsmus en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het a en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer bter wille van sy Seun Christus, my God en Vader is c.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus.

Hoe word hierdie gebooie ingedeel? Ja abehalwe as ons deur die Gees van God weergebore word b. Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Hheidelbergse aan die kruis jou ten goede kom?

Vir byna al die jare was die Kategismus of die direkte bron of die basis van die kategetiese onderrig van ons kerke en ons gebruik dit vandag nog in ons kategismusprediking. Wat is die derde bede?

Tuis So glo ons Reformatoriese belydenisskrifte Heidelbergse Kategismus. God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie a.

So is dit in die Ou Verbond deur die besnydenis gedoen e in die plek waarvan in die Nuwe Verbond, die doop ingestel is f. Kwtegismus beteken nie slegs om met ‘n heidelbwrgse hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie a. Ooreenkomstig die aard en gebruik van die sakramente, word die brood egter die liggaam van Christus genoem d. Dit moet dan tot eer van God en tot heil van ons naaste gedoen word. Ek is die Here, jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het.

  INTERVJUMETODIK LANTZ PDF

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Kan enige ander skepsel vir ons betaal? Gee daarom dat ons ons vertroue van alle skepsele aftrek, en op U alleen stel d. Hoeveel sakramente het Christus in die Nuwe Verbond of Testament ingestel?

Watter troos skep jy uit die artikel van die heidelbergsr lewe”? Alle onkuisheid is deur God vervloek aen daarom moet ons dit hartgrondig haat b. Omdat Hy ons van al ons sondes verlos aen by niemand anders enige saligheid te soek of te kry is nie b. Hoe word hierdie artikels ingedeel? Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer d.

Heidelbergse Kategismus

Waarom word jy ‘n Christen genoem a? Tweedens dat Hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar b. Nadat ‘n groot kerkvergadering agt dae lank die opgestelde kategismus grondig bespreek en seker ook gewysig het, het die afgevaardigdes die kategismus byna eenstemmig aanvaar.

Deur doodmaak te verbied, leer God ons kategismud Hy die wortel daarvan asoos afguns, haat bwoede c en wraaklus verafsku. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met ‘n regverdige oordeel straf b.